Stanowisko Prokuratora Generalnego ws. uchwały SN.

O zagadnieniach prawnych  Pierwszej Prezes SN, dr Małgorzaty Manowskiej w sprawie o sygnaturze III CZP 11/21, pisaliśmy w naszych Aktualnościach 19 marca 2021r. dziś poznaliśmy stanowisko Prokuratora Generalnego.

Ad.1. Przyjmując, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, nie można uzupełnić umowy. Brak jest w polskim porządku prawnym przepisów, które mogłyby zaleźć zastosowanie w tej sytuacji. Nie jest też dopuszczalne określenie kursu waluty obcej na podstawie przepisów prawa o charakterze ogólnym bądź zwyczajów.

Ad.2 i 3. W przypadku braku ustalenia wiążącego strony kursu waluty umowa nie może wiązać stron w pozostałym zakresie.

Ad.4. W przypadku nieważności umowy powstają dwa odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.

Ad.5. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od chwili zakwestionowania przez kredytobiorcę ważności zawartej przez niego umowy kredytowej.

Ad.6.Nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę.