Istota problemu

Przytłaczająca większość (w naszej ocenie około 95%) umów kredytów „CHF” przygotowanych przez banki zawiera poważne wady prawne.

Fundamentalnym zarzutem do większości umów jest ich konstrukcja, która zastrzega dla banków uprawnienie określania, ile kredytobiorca ma zapłacić, żeby spłacić swój dług. Potwierdzają to organy państwowe, Prezes UOKiK (zwalcza nieuczciwe praktyki banków. To dzięki jego aktywności tak wiele bankowych klauzul umownych trafiło do słynnego rejestru klauzul zakazanych), Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Obowiązujące prawo chroni konsumentów. Przepisy te pochodzą w całości z prawa unijnego. Na mocy tych przepisów wadliwa umowa podlega „odfrankowieniu” lub stwierdza się jej nieważność. Skutkiem jest niezwiązanie wadliwą umową co jest dotkliwą sankcją wobec nieuczciwego przedsiębiorcy. Jest to jeden z powodów dla którego warto zająć się swoją umową z bankiem i rozpocząć walkę w sądzie. W naszej pracy powołujemy się właśnie na bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (TSUE) oraz Dyrektywę 93/13 EWG.

 

W naszej argumentacji procesowej, szczególnie mocny nacisk kładziemy na prawo europejskie oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (TSUE). TSUE w ostatnich latach wydał całą serię wyroków, w których wskazał, że kredyty frankowe są nieuczciwe, jeśli banki nie poinformowały dokładnie, jakie mogą być konsekwencje ekonomiczne dla kredytobiorców.

 

Najważniejsze wyroki TSUE:

Najbardziej znany jest oczywiście wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej (tj. C-260/18, Dziubak). Ten wyrok potwierdza w całości wcześniejsze wyroki TSUE i zapewne dla polskich sądów jest najsilniejszym argumentem „psychologicznym”.

 • wyrok C-260/18 z 3.10.2019 r. (Dziubak): TSUE wskazał, że nieuczciwe postanowienia umów kredytu, które odwołują się do bankowych kursów wymiany walut, nie mogą być zastępowane poprzez odwołanie do ogólnych przepisów prawa odwołujących się do ustalonych zwyczajów czy zasad słuszności. Zamyka to drogę do wstawiania do umowy kursu średniego NBP w miejsce nieuczciwych kursów bankowych. Nie da się problemu frankowego sprowadzić do kwestii zwrotu „spreadów”, jak chcą banki. Zdaniem TSUE, sąd krajowy ma tylko 2 możliwości – albo uznać, że możliwe jest w świetle polskiego prawa istnienie „odfrankowionej” umowy (PLN + LIBOR), albo uznać, że umowa jest nieważna w całości.
  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7959817

 

DYREKTYWA RADY 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Artykuł 1
1. Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do nieuczciwych warunków umownych w umowach zawieranych pomiędzy sprzedawcą lub dostawcą a konsumentem.
2. Warunki umowy odzwierciedlające obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze oraz postanowienia lub zasady konwencji międzynarodowych, których stroną są Państwa Członkowskie lub Wspólnota, zwłaszcza w dziedzinie transportu, nie będą podlegały przepisom niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
Do celów niniejszej dyrektywy:
a) „nieuczciwe warunki” oznaczają warunki umowne zdefiniowane w art. 3;
b) „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z handlem, przedsiębiorstwem lub zawodem;
c) „sprzedawca lub dostawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach dotyczących handlu, przedsiębiorstwa lub zawodu, bez względu na to, czy należy do sektora publicznego czy prywatnego.
Artykuł 3
1. Warunki umowy, które nie były indywidualnie negocjowane, mogą być uznane za nieuczciwe, jeśli stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary, powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy, praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.
2. Warunki umowy zawsze zostaną uznane za niewynegocjowane indywidualnie, jeżeli zostały sporządzone wcześniej i konsument nie miał w związku z tym wpływu na ich treść, zwłaszcza jeśli zostały przedstawione konsumentowi w formie uprzednio sformułowanej umowy standardowej. Fakt, że niektóre aspekty warunku lub jeden szczególny warunek były negocjowane indywidualnie, nie wyłącza stosowania niniejszego artykułu do pozostałej części umowy, jeżeli ogólna ocena umowy wskazuje na to, że została ona sporządzona w formie
uprzednio sformułowanej umowy standardowej. Jeśli sprzedawca lub dostawca twierdzi, że standardowe warunki umowne zostały wynegocjowane indywidualnie, ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na nim.
3. Załącznik zawiera przykładowy i niewyczerpujący wykaz warunków, które mogą być uznane za nieuczciwe.
Artykuł 4
1. Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w czasie wykonania umowy, do wszelkich okoliczności związanych z wykonaniem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.
2. Ocena nieuczciwego charakteru warunków nie dotyczy ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, o ile warunki te zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.
Artykuł 5
W przypadku umów, w których wszystkie lub niektóre z przedstawianych konsumentowi warunków wyrażone są na piśmie, warunki te muszą zawsze być sporządzone prostym i zrozumiałym językiem. Wszelkie wątpliwości co do treści warunku należy interpretować na korzyść konsumenta. Powyższa zasada interpretacji nie ma zastosowania w kontekście procedury ustanowionej w art. 7 ust. 2.
Artykuł 6
1. Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.
2. Państwa Członkowskie podejmą niezbędne kroki do zapewnienia, iż konsument nie utraci ochrony przyznanej mu na mocy niniejszej dyrektywy, poprzez wybór prawa państwa trzeciego
jako prawa obowiązującego w stosunku do danej umowy, jeśli ta ostatnia pozostaje w ścisłym związku z terytorium Państw Członkowskich.
290 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15/t. 2
Artykuł 7
1. Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.
2. Środki określone w ust. 1 obejmują postanowienia, według których osoby i organizacje mające uzasadniony interes na mocy prawa krajowego, związany z ochroną konsumentów, będą mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed sądami lub przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifikacje do decydowania, czy warunki umowy sporządzone do celów ogólnego wykorzystania
są nieuczciwe; co umożliwi powyższym osobom i organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia stałemu stosowaniu takich warunków.
3. W poszanowaniu przepisów prawa krajowego prawne środki zabezpieczające określone w ust. 2 można skierować oddzielnie lub łącznie przeciwko kilku sprzedawcom lub dostawcom z tego samego sektora gospodarki lub przeciwko ich stowarzyszeniom, które stosują lub zalecają stosowanie tych samych lub podobnych ogólnych warunków umowy.
Artykuł 8
W celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony konsumenta Państwa Członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać bardziej rygorystyczne przepisy prawne zgodne z Traktatem w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 9
Nie później niż w ciągu 5 lat od daty określonej w art. 10 ust. 1 Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.
Artykuł 10
1. Państwa Członkowskie nie później niż do dnia 31 grudnia 1994 r. wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy oraz niezwłocznie poinformują o tym Komisję. Przepisy niniejszej dyrektywy będą mieć zastosowanie do wszystkich umów zawartych po dniu 31 grudnia 1994 r.
2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia są określane przez Państwa Członkowskie.
3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.
Artykuł 11
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Kredyty indeksowane

ISTOTA

 • waluta kredytu w umowie: PLN
 • odniesienie kredytu do kursu CHF (tabela banku)
 • wypłata kredytu: PLN
 • spłata kredytu: PLN

BANKI

 • mBank,
 • Millennium,
 • Polbank (Raiffeisen Bank),
 • Kredyt Bank (Bank Zachodni WBK),
 • Getin / Noble Bank,
 • GE Money Bank (BPH),

WADY PRAWNE

 • sprzeczność z art. 69 prawa bankowego: kredytobiorca zwraca inną kwotę niż otrzymał z banku
 • przeliczenia CHF/PLN (jednostronnie określane przez bank w tabeli kursu walut) – nielegalne / nie wiążą kredytobiorcy
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) – nielegalne / nie wiążą kredytobiorcy
 • zaniżone koszty kredytu

SKUTKI

„Odfrankowienie” (kredyt PLN, oprocentowanie LIBOR+marża) – większość przypadków
Wyrok sądu oznacza odwalutowanie kredytu po kursie z dnia wypłaty (2,0-2,5 PLN/CHF):

 • przeszłość: zwrot nadpłaconych rat (ok. 20-35% sumy z 10 lat)
 • przyszłość: zmniejszenie salda i rat kredytu (do 50-60% aktualnej)

Nieważność („kredyt” w PLN, oprocentowanie 0%) – niektóre przypadki.
Wyrok sądu oznacza:

 • zwrot przez strony wzajemnych nieprzedawnionych świadczeń
 • nieważność zabezpieczeń banku (hipoteka, weksel)

PRZYKŁADOWE WYROKI

„odfrankowienie” kredytu:

 • 20.07.2017 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – (II Ca 2200/16) PRAWOMOCNY – Santander Consumer Bank
 • 10.08.2017 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – (II Ca 2227/16) PRAWOMOCNY – Santander Consumer Bank
 • 21.12.2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód (I C 564/16) – ING Bank Śląski
 • 15.02.2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 2841/15) – Raiffeisen Bank (d. Polbank)

nieważność kredytu:

 • 22.08.2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1073/14) – Bank Millenium
 • 25.01.2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli (I C 1750/16) – Getin Noble Bank

Kredyty denominowane

ISTOTA

 • waluta kredytu w umowie: CHF
 • raty i saldo kredytu przeliczane PLN/CHF (tabela banku)
 • wypłata kredytu: PLN
 • spłata kredytu: PLN

BANKI

 • PKO BP
 • Nordea (obecnie PKO BP)
 • Fortis Bank (obecnie: BGŻ)
 • Deutsche Bank
 • BPH (obecnie PeKaO S.A)
 • BZ WBK

WADY PRAWNE

 • sprzeczność z art. 69 prawa bankowego: kwota kredytu nie jest określona precyzyjnie (wpisana kwota CHF, wypłata w PLN; kurs przeliczenia nieznany w dniu podpisania umowy i ustalony dowolnie przez bank w tabeli)
 • złamanie zasady walutowości: do 24.01.2009 r. prawo nie dopuszczało możliwości udzielania kredytu walutowego, który jest wypłacany i spłacany w walucie polskiej

SKUTKI

 • Nieważność („kredyt” w PLN, oprocentowanie 0%) • Wyrok sądu oznacza:
 • zwrot przez strony wzajemnych nieprzedawnionych świadczeń
 • nieważność zabezpieczeń banku (hipoteka, weksel)

PRZYKŁADOWE WYROKI

 • 17.01.2018 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 647/17) PRAWOMOCNY – Bank PeKaO nieważność kredytu
 • 13.07.2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu (sygn. I C 916/16) – nieważność kredytu
 • 2.12.2016 r. Sąd Okręgowego Warszawa-Praga (sygn. III C 75/16) – Bank PeKaO nieważność kredytu

Nielegalne wzory umów

Niejasne i nieobiektywne reguły przeliczania walut w umowach kredytowych są nielegalne. W przypadku 4 banków wzory umów są prawomocnie uznane za nieuczciwe i wpisane do rejestru klauzul zakazanych UOKiK. Identyczny mechanizm stosowały pozostałe banki.

W umowach kredytowych są także inne niedozwolone zapisy, na podstawie których banki nakładały opłaty, chroniące wyłącznie interesy banków. Wzory umów mBanku oraz Getin Banku są nielegalne w odniesieniu do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) lub ubezpieczenia „pomostowego” postanowienia zostały prawomocnie uznane za nielegalne w odniesieniu do mBanku i Getin Banku. Analogiczny mechanizm stosowały niektóre inne banki (np. Bank Millenium).

Sądy nakazują zwracanie przez banki opłat pobranych na podstawie niedozwolonych postanowień umownych.

mBank S.A.
BANK MILLENIUM S.A.
GE MONEY BANK S.A. (d. BPH S.A.)
DNB NORD S.A.
UNWW
Ubezpieczenie „pomostowe"

Prawomocny wyrok XVII AmC 1531/09 z 26.01.2011 r.
rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK – nr 5734:

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50″.

Prawomocny wyrok XVII AmC 426/09 z dnia z 14.12.2010 r.
rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK – nr 3178 i 3179:

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”

Prawomocny wyrok XVII AmC 5344/11 z dnia 3.08.2012 r.
rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK – nr 5622

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

Prawomocny wyrok XVII AmC 8868/12 z 5.09.2012 r.
rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK – nr 3280

„Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy.”

Prawomocny wyrok XVII AmC 2600/11 z 24.08.2012 r. – mBank S.A.
rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK – nr 6068

„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji”

Prawomocny wyrok XVII AmC 512/09 z 6.08.2009 r. – Getin Bank S.A.:
rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK – nr 1740

„1. Do czasu przedłożenia odpisu z KW nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia zawierającej prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu i niezawierającego obciążeń, które nie zostały zaakceptowane przez Bank, oprocentowanie podwyższone jest:
a) w przypadku braku księgi wieczystej lub wypłaty kredytu/I transzy kredytu przed uzyskaniem przez Kredytobiorcę tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki o 2 punkty procentowe,
b) w przypadku gdy założona jest księga wieczysta nieruchomości o 1 punkt procentowy.
2. Podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
3. Bank może odmówić zniesienia podwyższonego oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Kredytobiorca ma zaległości w spłacie kredytu.”